detector

s.m. invar. (elettr.) rivelatore di onde o di frequenze.

Sitemap