idroscalo

s.m. aeroscalo per idrovolanti.

Sitemap