pantofago

agg. [pl. m. -gi] (zool.) onnivoro.

Sitemap